Sõnaraamatutest on instituudis juba valminud 15 000 märksõna ja gram­ma­tikalisadega “Võru-eesti sõnaraamat”, millest on olemas ka interneti­versioo­n.

Praegu tehakse Võru Instituudis eesti-võru sõnaraamatut, mille eeltööd algasid juba “Võru-eesti sõnaraamatu” koostamise käigus. Eesti-võru sõnaraamatu maht peaks kindlasti ületama “Võru-eesti sõnaraamatu” oma. Võrukeelse vaste peaksid saa­ma kõik olulisemad eesti kirjakeele sõnad, võru keeles tänini puuduvad abstraktseid mõisteid tähistavad sõnad ja põhilised erialasõnad, mis kokku peaks kasvatama sõnaraamatu mahu kuni 20 000 sõnani. Seega on eesti-võru sõna­raamatu koostamise sisuks ka võru kirjakeele väga laiaulatuslik moderni­seerimine.

Võru Instituudi ja Tartu Ülikooli ühistööna on alustatud võru keele grammatika alus­uuri­nguid. Kavas on uurida võru keele kõiki põhilisi grammatikavaldkondi: foneetikat, fonoloogiat, morfo­loogiat ja süntaksit. Eeltööd käivad juba foneetika ja morfoloogia alal. Morfoloogiauuringute läbiviimiseks on plaanis luua võru keele erinevaid murdeid hõlmav morfoloogiliselt märgen­da­tud tekstikorpus. Gram­matika­uuringute tule­mused koondatakse käsiraamatusse “Võru gram­ma­ti­ka”.

Võru Instituudi keelekorraldustöö sisuks on tänapäevase võru kirjakeele arengu­tendentside jälgimine ja suunamine, keelenõuanne, võru kirjakeele ühtlustamine, rikastamine ja moderni­seerimine. Töö tulemusena on kokku lepitud võru kirjaviis, koostatud õigekirjutusreegleid ja välja töötatud võru keelestandardi põhimõtteid.

Jagamine