Täiendkoolitusasutuse nimetus
Võru Instituut

Õppekava nimetus
Võrukeelsete keelepesade õpetajate täiendkoolitus

Õppekavarühm
Koolieelikute õpetajate koolitus

Õppe kogumaht
95 ak tundi, millest 83 ak tundi on kontaktõpet ja 12 ak tundi iseseisev tööd

Õppekava koostamise alus
Instituudi direktori käskkiri nr 9, 28.09.2015 „Täiendkoolituse õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise aluste kinnitamine“

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiendkoolitusele võivad tulla kõik soovijad, kes töötavad keelepesarühmades Vana-Võrumaa lasteaedades või soovivad hakata töötama keelepesarühmas.

E-posti teel saadetakse registreering (wi@wi.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood ning lasteaia nimi, kus õppija töötab.

Õppe eesmärk
Koolituse lõpuks on õppija omandanud uue meetodi või lähenemisnurga võru keele ja kultuuri õpetamise hõlbustamiseks.

Õppeväjundid
Koolituse lõpuks õppija:
1) saab aru võru keelest ja oskab suhelda igas olukorras võru keeles;
2) oskab tutvustada lastele oma kodukandi keelt, kultuuri ja kombeid;
3) omab teadmisi keelekümblusmeetodist;
4) oskab lõimida erinevat õppetegevust võru keele ja kultuuri õppega;
5) oskab koostada võrukeelseid õppematerjale;
6) julgustab täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema.
Õppe sisu
Õppe sisu varieerub koolituste ja õppeaastate lõikes. Oluline osa võru keele ja kultuuri täiendõppest toimub õppereiside ja temaatiliste ürituste kaudu.

Õppe sisu 2016/2017 õppeaastal
võru keele õppus;
mänguteraapia;
pärimus laulud ja -mängud;
lõuna-eesti käsitöö;
savi keraamika õpituba,
rahvariided, mustrid ja sümbolid,
Kalevipoja muistendid,
teater ja muinasjutt,
söögitegemine lastega,
õuesõppe võimalused,
töötoad Vana-Võrumaa muuseumites
keelekümblus- ja keelemängud,
keelepesarühmadega tutvumine

Õppemeetodid
Loeng, grupitöö, seminar, iseseisev töö

Iseseisev töö
Uute õppematerjalide valmistamine

Õppematerjalide loend
Õppija saab täiendõppe toimumise järel sisukad õppematerjalid, mis on koolitaja poolt koostatud.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)
Koolituse lõpus väljastatakse õppijale koolitustõend, mis kajastab tema koolitustest, õppereisidest jms osavõttu ajavahemikus septembrist juunini.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Miinimumnõuded: oskab võru keelt, omab vähemasti viieaastast töökogemust, on oma valdkonna tunnustatud spetsialist.

Jagamine