Vastavalt Võru Instituudi põhimäärusele on instituudi keelealase töö põhiülesandeiks paik­konna kohanimede uurimine, korrastamine ja riiklikule kohanimekorraldusele kaasa­aitamine ning kohaliku keele eripära uurimine ja avaliku kasutuse normimine, samuti sellealaste publikatsioonide avaldamine. Sellest lähtuvalt on Võru Instituudi keeletöös kaks põhi­suunda:

1. Sõna­raamatud, gram­matika ja keelekorraldus

2. Kohanimed ja kohanimekorraldus

Jagamine