• et
  • en
  • vo

Kutsminõ konvõrentsilõ

Haldusjaotusõ aoluust Võromaal, Eestin, Liivimaal

26. rehekuu (oktoobri) 2017 Vanal Võromaal Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin

Eesti pääväpoliitiga teema nummõr üts sügüse 2017 om haldusreform. Seoniaoni ei olõ ei kokko saad tuu jaos, et kõnõlda haldusreformõ aoluust Eestin. Võro Instituut om otsustanu seod asja paranda.

Konvõrendsiga tahetas anda ülekaetust tuust, kuimuudu Eesti ja eriti Vana-Võromaa haldusjaotus om aoluulidsõlt tegünü. Kaias, kuis olukõrra, ütsiku inemise tahtminõ ja juhus om võinu muuta piire ni haldusjaotusõ kujunõmist, määne om olnu haldusjaotusõ muutminõ viimädse saa aasta joosul. Konvõrentsil andas ka ülekaetus, kuimuudu om haldusjaotust reformit Lätin ni Soomõn. Konvõrents ei pututa õkva parhilladsõ haldusreformi küsümiisi, tsihis om jakaq osavõtjidõga iks tiidmiisi haldusjaotusõ aoluu kottalõ. Mitman ettekandõn pututõdas ligembält ka haldusütsüisi nimmi kujunõmist ja nimmi üle käünüid vaiõlusi.

Põlva talorahvamuusõum – viimädsest aost Võro instituudi juhtmisõ all – om timahavvadsõ rahvusvaihõlidsõ konvõrendsi põhikõrraldaja. Muusõum esi om XIX aastasaa Kähri valla, illatsõmba Karilatsi valla keskusõ paigan. Kotussõga köüdet tundminõ om avitanu konvõrendsi teemat valli. Konvõrendsi ettekandõ peedäs vanan Karilatsi vallamajan. Aoluulidsõn huunõn om hää vallalõ haruta laembat aoluulist ja maatiidüslikku tausta lühembä tsihiga otstarbõpoliitikalõ, mink perrä haldusjaotust om kõikaig ümbre tettü.

Konvõrendsi kõnõlõja kõgõ edimädse kava perrä omma:

Ene Hiio (Ajaloomuusõum) – Valdade liitmine Eestimaal ja Põhja-Liivimaal 1890. aastatel.

Milvi Hirvlaane (kodouurja) – Kanepi kihelkonna loomisest 1670. aastatel

Pikne Kama (Valga muusõum) – Eesti haldusjaotuse sünnist ja arengust muinasajal Kagu-Eesti näitel

Toomas Kiho (aokiri Akadeema) – Mis om liin ja mis om külä? / Mis on linn ja mis on küla?

Taavi Pae (Tarto ülikuul) – 1930. aastate haldusreform Võrumaal ja Eestis

Sirkka Paikkala (Soomõ Kodomaa kiili keskus) – Haldusreformõst ja haldusütsüisi nimmi kujunõmisõst Soomõn (soomõ keelen).

Jānis Prangels – Piiri ajaminõ ja haldusreformiq Vana-Laitsna vallan

Artur Ruusmaa (Vana-Võromaa Kultuurikoda) – Võru maakonna loomisest 1780. aastatel.

Elvi Sepp – Tõmbekeskused ja haldusreform

Vita Strautniece (Läti geoinfo agentuur) – Viimädseq haldusreformiq Lätin ja haldusütsüisi nimeq (läti keelen tõlkõga)

Andra Zubko-Melne (Läti geoinfo agentuur) – Haldusreformiq Hummogu-Lätin Latgalen 1917–2016 (läti keelen tõlkõga)

Liivi Uuet (Rahvusarhiiv) – Eesti haldusjaotuse suurim muutus – 1950. aasta haldusreform

Maris Veski (Põlva talorahvamuusõum) – Karilatsi ja Kähri valla ajaloost

Aldur Vunk (Pärnu muusõum) – Saare-Lääne piiskopkond ja Pärnumaa

Kirjäpandminõ ja muu teedüs

Konvõrendsi kõnõlõja omma timahavva inne kokko lepitü, a kiä õnnõ taht, või üles astu sainaettekandõga (suurus mitte üle A0). Ku om suuv üles astu sainaettekandõga, sõs pallõmi tuud kimmäle kirjapandmisõ man nimmada vai nimmada sõs, kui sainaettekandõ plaan tulõ. Kokko lepitüide suuliidsi ettekandidõ teese oodami 15. süküskuu (septembri) pääväs 2017.

Konvõrentsist ossa võtmisõs tule hinnäst kirjä panda siin. Kirjäpandmisõ tähtaig om 15. süküskuu (septembri) 2017.

Konvõrendsi osavõtumass om 15 eurot. Kõrraldajilõ saa hää miil, ku massati osavõtumassu ülekandõga. Arvõ, mink perrä osavõtumassu massa, saadami teile e-kiräga. Osavõtjilõ pakutas süvvä ja kinkalõ sobis, sõs om hinna seen ka bussiga tulõminõ Tal´nast ni Tartost ja tagasi viimine. Konvõrents nakkas pääle kell 11, Tal´na-Tarto-Karilatsi bussi mineki ao ja kotussõ andas teedä septembri ringkirän.

Järgmäne konvõrendsi ringkiri üten tävvendedü kavaga saadõtas süküskuu (septembri) sisen kõikilõ, kiä omma teedä andnu, et omma tulõman.

Ku om küsümist sõs küsüge:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel +372 562131174 (Evar Saar, tiidrü)

vai

tel +372 7828750 (Tuuli Abel, sekretär)

 

Oodami teid konvõrentsilõ!

 

 

Rainer Kuuba                                                                        Reet Roop

direktri                                                                                    juhataja

Võro Instituut                                                                         Põlva talorahvamuusõum

 

 

 

 

Kae  konvõrentse aolugu