• et
  • en
  • vo

Värviline logo halli taustaga2Rahvidõvaihõliidsi õdagumeresoomõ konvõrentse sarja kuulusõ egäaastagadsõ mitmõ ala konvõrõndsi, midä Võro instituut om üteh Tarto Ülikooli ni tõisi asotuisiga kõrraldanu jo 1996. aastagast pääle. Võro Instituudi konvõrentsi teedäs ku ütte õdagumeresoomõ ala aastaga tähtsämbät sündmüst, miä tuu kokko mitmõ riigi mitmidõ allo tiidläse. Nailt konvõrendselt alostusõ saanu väikuidõ kiili ni murdidõ tugõmisõ kuuntüü avitas taa ala tüütäjit, kiä saava tast vahtsit mõttit, iihkujjo ni küsümüisi lahendamisõ näüdüssit.

Timahavva peetäs Võrol jo sar’a 20. konvõrents, koh kaias õdagumeresoomõ kiili, kultuuri ja ala minevikku ni tulõvikku.

20 LÄÄNEMERESOOME SÜGISKONVERENTSI VÕRUS
20 ÕDAGUMERESOOMÕ SÜKÜSKONVÕRENTSI VÕROL
27.–29. oktoober 2016
27.–29. rehekuud 2016
Võru Kannel, Võrumaa

KAVA

Neljapäev / neläpäiv 27.10.

19.00–19.15 Konverentsi avamine / Konvõrendsi alostaminõ

19.15–20.00 Valter Lang. Algläänemeresoome keele ja kultuuri kujunemine
20.00–20.30 Enn Kasak. Tiidmine ja ülearvotarkus C. S. Pierce’i ilmaluumisoppusõh võrokõsõ arvosaamist piteh
20.30–20.50 Külli Eichenbaum, Karl Pajusalu. 20 aastat läänemeresoome sügiskonverentse
20.50 Uute raamatute tutvustus / Vahtsidõ raamatidõ näütämine /

Reede / riidi 28.10.

9.00–9.45 Eberhard Winkler. Väliuurimine 19. sajandil – Sjögren Salatsi liivlaste juures
9.45–10.15 Jeongdo Kim. Jytky – onomatopoeettisen sanan neutraalistumisen tarkastelua
10.15–10.45 Kristi Salve. Setu loomislood võrdlustega lähedalt ja kaugelt
10.45–11.00 Kohvipaus / Kohvivaih

11.00–11.45 Riho Grünthal. Läänemeresoome keelte varajane väljakujunemine
11.45–12.15 Helka Riionheimo. Kääntäminen ja karjalan kielen elvyttäminen
12.15–12.45 Ilia Moshnikov. Miten Internet tukee karjalan kielen elvytystä? Karjalan kielen käytöstä verkkosivustojen kielenä
12.45–13.45 Lõunavaheaeg / Lõunavaih
13.45–15.00 Ringkäik Võru linnas / Tsõõr Võro liina pääl
15.00–15.30 Sanna-Riikka Knuuttila. Yksi motivaatio uhanalaisen kielen käyttämiseen
15.30–16.00 Merja Pikkarainen. Vieraisilla Vienassa: karjalan kieli vuonniniemeläisten kielielämäkerroissa
16.00–16.30 Nikolai Kirsanov. Luoteis-Venäjän -C1C2a -päätteiset joennimet

16.30–17.00 Vaatmike tutvustamine ja kohvipaus / Sainaeettekandidõ näütämine ni kohvivaih

17.00–17.30 Eva Saar. Soikola murde noomeni muutemorfoloogia
17.30–18.00 Jüri Viikberg. Kokkolangevusi eesti murrete noomeniparadigmas
18.00–18.30 Madis Arukask. Kultuuriliselt konstrueeritud sugu vepsa karjusemaagias
18.30–19.15 Andreas Kalkun. Sooga või soota pärimus?

19.15– 22.00 Õhtusöök ja kultuuriprogramm / Õdagusüük ja iloõdak

Laupäev / puulpäiv 29.10.

9.00–9.50 Anitta Viinikka-Kallinen. Kutsukaa tutkija! – tutkimuksen ja etnopolitiikan suhteista
9.50–10.20 Tõnu Tender, Sven-Erik Soosaar. Soome-Eesti keelesilla rajamise võimalikkusest ja vajadustest 21. sajandil
10.20–10.50 Enn Ernits. Votoloogia arengust läbi aegade

10.50–11.10 Kohvipaus / Kohvivaih

11.10–11.40 Andres Karjus, Martin Ehala. Suhtluskeele valiku agendipõhine arvutisimulatsioon
11.40–12.10 Maarja-Liisa Pilvik, Siim Antso, Eleri Aedmaa, Liina Lindström, Kristel Uiboaed. Vanad andmed uues kuues: digitaalse murdematerjali analüüsi- ja esitusvõimalusi
12.10–12.40 Heli Uibo, Sulev Iva, Oahpa – opiprogramm võro keele sõnavara ja keeleoppusõ har’otamisõs
12.40–12.50 Konverentsi lõpetamine / Konvõrendsi lõpõtaminõ

Vaatmikud/ Sainaettekande:

Heinike Heinsoo. Õli, on i leeb. Vadja
Svetlana Stepanova. The possibilities of tourism in the preservation of cultural identity of the region (the Republic of Karelia)
M.V. Dyakanova. The future of Finno-Ugric languages in the Republic of Karelia
Liina Lindström, Mari-Ann Loosaar. Pronoomeni väljajätt eesti murretes, rõhuga Seto andmetel.
Jack Rueter, Sulev Iva. Võron morfologinen kuvaus monikäyttöisessä FST:ssä
Szilard Toth. Soome keel tänapäevases Narvas
Mirjam Ruutma. Kaassõnad eesti murretes.
Maria Reile, Helen Plado. Võru ja eesti keele näitavate asesõnade kasutus ruumis

Konvõrentsi tugõva riikline  programm „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)“ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Täpsemb teedüs:

Helen Plado
Võru Instituut
Tel 5289139
helen.plado@ut.ee

Konvõrendsile kirjäpandminõ: 01.06–15.10

Fail konverentsi  kavaga/ohjelma

Konverentsi 1. ringkiri

Konferenssikutsu

Ilmoittautuminen: 01.06-15.10