• et
  • en
  • vo

Ajalugu

1988. aastal, uuel ärkamisajal, loodi võru keele ja kultuuri toetamiseks Võru Keele ja Kultuuri Fond (VKKF), korraldati koosolekuid, seltskondlikke ettevõtmisi ja avaldati ajakirjanduses kirjatükke kohaliku keele ja kultuuri kohta.
Enne seda, 1987. aastal, alustas Võrumaa hariduskoondis eesotsas Arvi Leoskiga koolilaste võrukeelsete kirjatööde võistlust.
Esimesed võru keele ringitunnid olid õpetaja Aino Karendi ja võrukeelse aabitsa kokkuseadja Sulev Iva  eestvedamisel 1994. aastal Võru I põhikoolis. Ringitundides kuullati muinasjutte, lauldi ja joonistati. Tolsamal ajal alustati võru keele valikainetunde ka Antsla keskkoolis: õpetaja Anu Silma ja VKKFi tolleaegne esimees Pulga Jaan õpetasid võru keelt korra nädalas 10. klassile.
Aasta hiljem asutati Võru Instituut, mille üheks sihiks saigi võru keele ja kultuuri õpetamise korraldamine: õpetajate leidmine, nende täiendkoolituse korraldamine, võrukeelsete õppematerjalide väljaandmine.

Praegune seis

2016/2017. õppeaastal on ajaloolisel Võrumaal 40 üldhariduskooli. Võru keele ja kultuuri tunni kui ka mõne muu õppeaine võrukeelsed tunnid on 17 koolis, võru keele ja kultuuri õpetamisega on seotud üle 25 õpetaja. Võru keele ja kultuuri kui ka  teistes võrukeelsetes tundides käib üle 450 lapse.

Enamasti õpitakse võru keelt ringitunnis, aga mõnes koolis on see ka õppekavva lisatud valikaine. Võru keele ja kultuuri õpetuse saab laialt võttes jagade kolmeks: aabitsaõpetus, kodulugu kui ka võru keel ja kirjandus. Suurem osa koole põimib tundides nii keelt, kirjandust kui ka kodulugu, niisamuti võrukeelseid laulumänge ja teatrit. Paaris koolis on võrukeelne pärimusring, kus pannakse kõige enam rõhku omakeelsele muusikale.

Viimastel aastatel on kolm ajaloolise Võrumaa kooli hakanud ka mõnd muud õppeainet võru keeles õpetama. Nii on näiteks Mõniste Koolis 2013. aasta sügisest alates võrukeelne tüdrukute käsitöö ja poiste tööõpetus, muusikaõpetus ja kunstiõpetus. Varstu Keskkoolis on kuue klassi poiste tööõpetus võrukeelne.
Võrukeelne võru kirjanduse õpetus 12. klassile on valikainena Vastseliina Gümnaasiumis juba 2013/14. õppeaastast alates.

2015. aasta sügisest saavad võru keele ja kultuuri õpetust kõik Orava kooli õpilased 1.–9. klassini.
2016. aasta sügisest on Põlva Koolis tunniplaanisisese ainena võru keel kolmanda klassi lastele (üle 90 õpilase).

2016/2017. õppeaastal õpetatakse kaheteiskümnes ajaloolise Võrumaa koolis (Vastseliina, Orava, Põlva, Haanja, Osula, Kuldre, Misso, Lüllemäe, Kääpa, Mõniste, Pikakannu, Hargla) omakultuuri mitmele klassile, õpperühmale.